Om oppdraget


Juridisk bistand baseres på kompetanse, tillit og samarbeid mellom klienten og advokaten. For at vi skal kunne gjøre tilfredsstillende arbeid må klienten gi korrekte og fullstendige opplysninger om saken/oppdraget – også forhold som ikke taler til klientens fordel. Det er ofte rasjonelt og hensiktsmessig at klienten selv bidrar aktivt i saken, bl.a. ved å fremskaffe informasjon og dokumentasjon av betydning for oppdraget.


Vi utfører oppdraget i henhold til de krav som gjelder for advokatvirksomhet, bl.a. reglene for god advokatskikk. Vi er ansvarlige for å overholde de frister som gjelder, og skal sørge for å følge opp saken med rimelig hurtighet. Saksbehandlingen avhenger av sakens karakter, omfang og vanskelighetsgrad.


Ved uenighet mellom klienten og advokaten om fremgangsmåten i saken, er det klienten som avgjør og som kan instruere advokaten etter å ha fått advokatens råd. Men vi er ikke forpliktet til å fremme anførsler/krav eller å legge frem opplysninger som er uriktige, eller gå frem i strid med gjeldende rettsregler eller reglene for god advokatskikk. Dersom klienten ikke følger vårt råd eller ber oss følge en fremgangsmåte vi ikke er enige i, kan vi frasi oss oppdraget.


Vi prøver alltid å holde klientene løpende orientert om alt som skjer i saken, bl.a. om vår vurdering av saken. Klientene får alltid kopier av all inn- og utgående korrespondanse i saken.


Som advokater er vi forpliktet til å tegne formuesskadeforsikring for eventuelt ansvar vi pådrar oss gjennom vår virksomhet. I tillegg er vi pålagt å stille sikkerhet for eventuelt ansvar – begrenset til kr 2 mill. pr skadelidt – som skal sikre utbetaling til skadelidte uansett advokatens økonomi.Salærberegning / priserSalæret/godtgjørelsen fastsettes i all hovedsak på grunnlag av hvor lang tid som er brukt på oppdraget. Men vi tar også et visst hensyn til sakens art, vanskelighetsgrad og utfallet i saken. Prisen pr. arbeidstime ligger mellom kr 1.500 og kr 2.000. Vær oppmerksom på at advokattjenester er merverdiavgiftspliktige. I tillegg til salæret kommer dermed 25 % merverdiavgift. Når timeprisen er kr 1.500 betyr det at klienten må betale kr 1.875 pr. time inkludert merverdiavgift.


Timeprisen avhenger av typen oppdrag. Næringsdrivende belastes høyere timepris enn privatpersoner. Også typen oppdrag kan påvirke prisen. Saker av stor personlig betydning som f.eks. barnesaker har de laveste satsene. Utgifter som påløper i forbindelse med oppdraget, som for eksempel reiseutgifter, offentlige avgifter og gebyrer, må klienten betale i tillegg til salæret.


Konkurransetilsynet har anmodet advokater om å oppgi faste priser i forbrukerforhold. Det er vanskelig på forhånd å gi eksakte priser på ulike oppdrag. I de helt enkle oppdragene kan imidlertid følgende priser være retningsgivende: For enkle testamenter, ektepakter og samboeravtaler, kr 6.000 + mva.


Dersom du mener vi har tatt ulovlig høyt salær eller på annen måte opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med reglene som gjelder advokatvirksomhet kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold, Follo, Romerike og Hedmark kretser. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på siden: www.advokatenhjelperdeg.no under ”Råd og tips”.